ประวัติความเป็นมา
Get Adobe Flash player
  

 
 

 
 

 

สำหรับบุคลากร


ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอุดรธานี

             มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข

ได้ดำเนินการจัดทำ " โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมิภาค" ขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลาง

ไปสู่ส่วนภูมิภาค

 

     จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหลักของอีสาน
ตอนบน 
ประกอบกับขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนเป็นเมืองหลักทาง
ด้านเศรษฐกิจ
และระบบคมนาคมจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะในระดับปริญญา
ต่อมารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น(นายประจวบ  ไชยสาส์น)

ได้แจ้งไปยังจังหวัดอุดรธานีตามหนังสือด่วนมากที่  ทม  0100/482 
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2542  ว่าทบวงมหาวิทยาลัย  มีนโยบายชัดเจนสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัย
ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค จากการประสานงาน
เบื้องต้นทราบว่า
สภาตำบลปะโคได้เสนอให้ที่ดิน จำนวน 253 ไร่ เป็นที่สาธารณ

สมบัติประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่ที่หมู่   2  ตำบลปะโค  อำเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี 

      สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี ตามข้อเสนอของอธิการบดี

รังสรรค์  แสงสุข  และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ภาค  1  ปีการศึกษา  2548  เป็นต้นไป

 

manisa escort manisa escort kutahya escort kutahya escort afyon escort afyon escort yalova escort yalova escort canakkale escort canakkale escort elazig escort elazig escort isparta escort isparta escort diyarbakir escort diyarbakir escort sivas escort sivas escort sanliurfa escort sanliurfa escort