ประวัติความเป็นมา
Get Adobe Flash player
  

 
 

 
 

 

สำหรับบุคลากร


ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอุดรธานี

             มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข

ได้ดำเนินการจัดทำ " โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมิภาค" ขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลาง

ไปสู่ส่วนภูมิภาค

 

     จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหลักของอีสาน
ตอนบน 
ประกอบกับขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนเป็นเมืองหลักทาง
ด้านเศรษฐกิจ
และระบบคมนาคมจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะในระดับปริญญา
ต่อมารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น(นายประจวบ  ไชยสาส์น)

ได้แจ้งไปยังจังหวัดอุดรธานีตามหนังสือด่วนมากที่  ทม  0100/482 
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2542  ว่าทบวงมหาวิทยาลัย  มีนโยบายชัดเจนสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัย
ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค จากการประสานงาน
เบื้องต้นทราบว่า
สภาตำบลปะโคได้เสนอให้ที่ดิน จำนวน 253 ไร่ เป็นที่สาธารณ

สมบัติประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่ที่หมู่   2  ตำบลปะโค  อำเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี 

      สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี ตามข้อเสนอของอธิการบดี

รังสรรค์  แสงสุข  และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ภาค  1  ปีการศึกษา  2548  เป็นต้นไป